top of page
Search

Neverbálna komunikácia

Spôsob, akým vyjadrujeme svoje postoje, pocity a myšlienky, prebieha na verbálnej a neverbálnej úrovni.


Jeden z najrozšírenejších výskumov týkajúcich sa reči tela a neverbálnej komunikácie je Mehrabianov výskum, ktorého závery možno zjednodušene interpretovať nasledujúco:

 • 7 % významu komunikovanej správy je v obsahu slov, ktoré vyslovíme.

 • 38 % významu je v paralingvistike – tón hlasu a spôsob, ako slová vyslovíme.

 • 55 % významu správy týkajúcej sa našich postojov a pocitov je odrazených vo výraze tváre a reči tela.

Reč tela je tak podstatnou zložkou nášho sebavyjadrenia. Ide o vedomý a nevedomý prenos pocitov, nálad a myšlienok, ktoré pozorovateľ vníma v postoji a pohybe tela, výraze tváre a pohybe očí. Súbor poznatkov o reči tela však nie je exaktnou vedou a z jednotlivých izolovaných prejavov reči tela nemôžu byť vyvodzované jednoznačné závery. Až pozorovanie a interpretácia konzistentných prejavov a signálov počas dlhšieho časového okna môžu napovedať, ako sa v danej situácii cítime.

Na pohovore je spôsob, akým sa prejavujeme a ako na ľudí pôsobíme, dôležitým aspektom úspechu. Pohovorujúci si o vás vytvorí prvý dojem už v prvých 10 sekundách. Spôsob, akým sedíte, gestá, výraz tváre a celkový neverbálny prejav povedia o vás a o tom, ako sa cítite oveľa viac, ako slová, ktoré vyslovíte. Myslite aj na to, že pri nervozite a pod tlakom sa vaše negatívne zlozvyky len prehĺbia.

Súčasťou prípravy na pohovor je preto aj práca na reči tela. Signály, ktoré podvedome vysielame, sú súčasťou našej osobnej prezentácie. Samozrejme, naše gestá patria k našej osobnosti. Ide o spôsob, akým vyjadrujeme sami seba. Jednotlivé gestá, napr. pohyby rúk, môžu pomôcť zvýrazniť myšlienku, napr. naznačiť entuziazmus. Na druhej strane, ak sa gestá opakujú príliš často alebo pôsobia na pozorovateľa prehnane, môžu sa stať iritujúcim prvkom, ktorý môže narúšať komunikačný proces.

Reč tela je pri interakcii konštantne vysielaná a interpretovaná, väčšinou na nevedomej úrovni. Pri snahe o dobrý dojem na pohovore je dôležitá prirodzenosť a vzbudenie pocitu dôvery. Snažte sa však dodržiavať aj nasledujúce zásady:

 • Na pohovore sa vo vašom prejave sústreďte na pozitívny slovník, ktorý následne pozitívne ovplyvní aj reč tela.

 • Udržiavajte očný kontakt so všetkými osobami, s ktorými sa rozprávate. Očný kontakt udržujte, keď hovoríte a aj keď počúvate.

 • Usmievajte sa. Vedome sa usmejte najmä pri úvodnom pozdrave a na konci diskusie.

 • Sústreďte sa na spôsob vášho sedenia na stoličke, avšak seďte vám prirodzeným spôsobom. Nenakláňajte sa zo strany na stranu, dopredu ani dozadu. Podľa možnosti seďte vzpriamene, s jemným predklonom dopredu. V rámci medziľudskej interakcie sa zamerajte aj na efekt zrkadlenia.

 • Počas prijímania informácií situačne prikývnite hlavou. Udržujte zaujatý výraz tváre.

 • Sústreďte sa na pevné podanie ruky.

 • Minimalizujte prudké a kŕčovité pohyby. Ruky sa snažte mať voľne položené na stole.

 • Snažte sa vyhnúť iritujúcim prejavom správania sa: škrabanie, odkašliavanie, hranie sa s vlasmi, ušnými lalokmi, naúšnicami, oblečením, okuliarmi. Ak trpíte alergiou alebo kožnými chorobami, oznámte to pohovorujúcemu.

 • Nepozerajte sa na hodinky, mobil, von z okna.

 • Dodržiavajte intímnu zónu.

Reč tela indikuje pocity, postoje a myšlienky pri konverzácii. Počas pohovoru by vaša reč tela mala byť konzistentná s obsahom vašej verbálnej komunikácie. V zásade platí pravidlo, že čím sú premyslenejšie a natrénovanejšie vaše odpovede a prejav, tým prirodzenejšie pôsobí vaše telo. Zvládnutá neverbálna komunikácia vám výrazne pomôže k úspechu na pohovore.

Recent Posts

See All

Bình luận

Không thể tải bình luận
Có vẻ như đã có sự cố kỹ thuật. Hãy thử kết nối lại hoặc làm mới trang.
bottom of page