top of page
Search

Ako úspešne zvládnuť pohovor?

Kľúčom k úspechu je demonštrácia vášho porozumenia pracovnej pozíciea business prostredia. Dôležitým elementom úspechu je mentálna práca pred pohovorom – majte pripravené vaše predstavenie sa a vaše predajné argumenty.


Ako urobiť pozitívny dojem?

V úvode pohovoru vám pohovorujúci predstaví seba a spoločnosť a priblíži pracovnú pozíciu.

Spravidla vám následne odovzdá slovo a vyzve vás, aby ste sa predstavili vy. V tomto momente máte príležitosť urobiť dojem a predať sa. Formálne informácie o vás pohovorujúci už videl vo vašom životopise a nie je potrebné ich opakovať.

Vaše predstavenie začnite krátkym sumárom a plynule premostite k jednotlivým pozíciam. Vaše doterajšie pracovné skúsenosti a kariérnu cestu priblížte ako príbeh.

V rámci prípravy si vytvorte scenár a jednotlivé pracovné pozície vysvetlite štruktúrovane. Vždy naväzujte na kontext pracovnej pozície, o ktorú sa uchádzate. Informácie z vašej histórie uvádzajte na pohovore spamäti. V prípade potreby si samozrejme môžete pomôcť aj životopisom.

Čo sa sleduje na pohovore?

V súčasnosti je najčastejšie používaným typom pohovoru kompetenčný pohovor, počas ktorého pohovorujúci overuje požadované zručnosti a schopnosti. Otázky sú najčastejšie smerované k opísaniu určitej situácie, vášho spôsobu jej riešenia a celkového výsledku. K overeniu sa používajú behaviorálne otázky smerujúce k vyzisteniu vášho správania sa v minulosti a demonštrácii kompetencií potrebných pre úspešné vykonávanie práce na konkrétnej pozícií. Behaviorálny prístup vychádza z predpokladu, že minulé správanie je prediktorom budúceho správania. Kľúčové kompetencie pre danú prácu vyčítate z popisu práce, napr. komunikačné schopnosti, kritické myslenie, samostatnosť, kreativita, odolnosť voči stresu, nastavenie priorít a podobne.

Pohovorujúci sa počas pohovoru snaží odhadnúť aj spôsob vášho myslenia, vašu motiváciu k výkonu, postoje a prístup k práci.

Na pohovore bude pozornosť zameraná aj na pochopenie vašej motivácie k zmene práce a výberu konkrétnej pracovnej pozície.

Nemenej dôležitými aspektmi sú aj miera sympatie, osobnostná vhodnosť do už existujúceho tímu a vaše porozumenie business prostredia na danej pozícii.

Demonštrujte vaše porozumenie

Krokom číslo jedna v rámci prípravy sú detailne naštudované informácie o firme a popis práce. Zamerajte sa na potrebné zručnosti a kompetencie, uvažujte o náplni práce, komunikačných a pracovných procesoch. Predstavujte si, ako vyzerá bežný pracovný deň na danej pozícii. Pre všetky kľúčové body v popise práce si pripravte referenciu k vašim doterajšim pracovným skúsenostiam. Na ktorej doterajšej pozícii ste mali možnosť preukázať žiadanú kompetenciu? Popíšte konkrétnu situáciu a jej dôsledky, spôsob vášho riešenia a kvantitatívny alebo kvalitatívny rozdiel v porovnaní s predošlým stavom. Popíšte aj, s kým ste na riešení spolupracovali, aké ste mali prekážky a aký bol v konečnom dôsledku efekt vášho riešenia.

Na pohovore zameranom na overenie vašich kompetencií a skúseností podporte relevantnosť príkladmi a situáciami, ktoré ste vyriešili. Vhodná metóda pre prípravu je technika STAR, ktorá vám napomôže štruktúrovať vašu odpoveď:

 • Situation: situácia → Začnite popisom situácie, v ktorej ste sa nachádzali.

 • Task: úloha → Akú požiadavku ste riešili? Čo bolo od vás vyžadované?

 • Action: akcia → Čo ste urobili? Aké kroky ste podnikli a prečo?

 • Result: výsledok → Sumarizujte výsledok vašej akcie.

Hovorte konkrétne

Na pohovore sa vás personalista môže opýtať napríklad na vaše najväčšie pracovné úspechy. Vždy odpovedajte konkrétne: pracovná pozícia a náplň práce, kde ste dosiahli úspech (napr. zlepšenie pracovného procesu, predaj veľkého projektu).

Pri otázkach zameraných na overenie kompetencií sa snažte na otázku odpovedať analyticky:

 1. Aká bola východisková situácia? Aký bol jej dôsledok?

 2. Aký bol váš hlavný cieľ?

 3. Čo ste urobili pre vyriešenie? Ako ste to urobili?

 4. Aký bol výsledok?

 5. Aký bol rozdiel v porovnaní s pôvodným stavom?

Aké kompetencie sa overujú na pohovore?

V princípe, otázky na pohovore môžete predpokladať na základe popisu práce. Pohovorujúceho zaujíma miera vašej sebareflexie, neštandardné situácie, spôsob riešenia problémov. Nižšie uvádzam príklady jednotlivých kompetencií a možné otázky na pohovore.

 • Rozhodovanie sa: Povedzte nám o svojom najproduktívnejšom rozhodnutí. Aké vaše rozhodnutie bolo naopak najmenej produktívne?

 • Riešenie problémov: Aký najnáročnejší problém ste riešili na vašej súčasnej pozícii? Prečo bol najnáročnejší? Ako ste ho vyriešili?

 • Komunikačné schopnosti: Popíšte nám situáciu kedy ste nemali odpovede na položené otázky? Ako ste reagovali? Čo ste urobili?

 • Time management: Povedzte nám podľa čoho určujete priority svojim úlohám.

 • Práca pod stresom: Aká je vaša osobná definícia práce pod stresom? Povedzte nám príklad situácie, kedy ste pracovali pod stresom? Ako ste ustáli tlak?

 • Motivácia: Povedzte nám, ako sa motivujete pracovať na úlohách, ktoré práve nemáte radi?

 • Flexibilita: S akou najväčšou zmenou ste sa na vašich predošlých pozíciách museli vyrovnať?

Vaše otázky na pohovor

Pred pohovorom si pripravte zoznam otázok, ktoré sa opýtate na pohovore. Zamerajte sa na rôzne oblasti, napr.:

 • Pracovná náplň a ciele

 • Zloženie a atmosféra v tíme

 • Firemná kultúra

 • Ďalší postup v procese výberu

Povinné kolo

Majte pripravené odpovede na nasledujúce otázky:

 • Aká je vaša očakávaná hrubá mzda?

 • Kedy môžete nastúpiť?

 • Ako ste sa dozvedeli o ponúkanej pracovnej pozícii?

 • Prečo by sme mali prijať práve vás?

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page