top of page
Search

Relevantnosť pracovných skúseností

Updated: Mar 25, 2022

Uistite sa, že váš životopis obsahuje iba relevantné informácie vzhľadom na popis práce. Pracovné skúsenosti staršie ako 10 rokov uvádzajte podľa možnosti stručnejšie. Skúsenosti z rôznych oblastí môžu personalistovi napovedať o rôznorodosti vášho talentu a divergentnom myslení. Logická štruktúra životopisu by však mala naznačovať, ako ste využili skúsenosti z jednotlivých pracovných pozícií a ako vaša kariérna dráha napredovala.


Segment


Našli ste pracovnú pozíciu podľa vaších predstáv? Pri písaní životopisu zadefinujte segment, v ktorom ste doposiaľ pôsobili. Sú vaše skúsenosti z rovnakého segmentu? V akom vzťahu je váš nový preferovaný zamestnávateľ a vaši doterajší zamestnávatelia (dodávateľ, konkurencia a pod.)?


Vaša špecializácia


Ďalej uvažujte nad oddeleniami, v ktorých ste doteraz pracovali. Aká bola ich hlavná činnosť, misia? Kto bol hlavný zákazník vášho oddelenia? Koho ste podporovali? Aká bola pridaná hodnota vášho oddelenia, tímu? Pri uvádzaní popisu oddelenia môžete uviesť jeho prínos pre celkové fungovanie spoločnosti. Snažte sa o čo najpresnejšiu kategorizáciu. Ak sa uchádzate o novú prácu v rámci segmentu informačných technológií a telekomunikácií, používajte terminológiu činností podľa Service Lifecycle procesov (napr. supplier management, reporting, customer billing, event management, server support a pod).
Pracovné skúsenosti


Pri uvažovaní nad relevantnosťou vašich pracovných skúseností začnite dôkladnou analýzou popisu práce. Hľadajte spoločné kľúčové body. Aké skúsenosti máte s jednotlivými elementmi v popise práce? Aké procesy poznáte? Aké aplikácie poznáte? S akými stranami, tímami ste v rámci vašej práce komunikovali?

Vaše pracovné skúsenosti uvádzajte v životopise konkrétne a špecificky.

Príklad: Uchádzate o pozíciu v oblasti projektového manažmentu. Vo vašom životopise spomeňte sektor a rozsah projektov, na ktorých ste pracovali. Ďalej uveďte jednotlivé časti práce projekt managementu a rozpočet projektov. Nezabudnite tiež uviesť vaše PM certifikáty (napr. PMP, Six Sigma, Prince2, CSM). Na pohovore hovorte o tých nadobudnutých skúsenostiach a zručnostiach, ktoré sú relevantné pre danú pozíciu.

Interná zmena pracovnej pozície


Pri internej zmene pracovnej pozície networkujte v rámci firmy. Zistite, kto už na danej pozícii alebo v tíme pracuje. Nebojte sa opýtať budúcich možných kolegov na potrebné skúsenosti a priblíženie pracovnej náplne. Informujte sa, kto je v tíme manažér a aký je jeho štýl vedenia. Existujú informácie o tíme na intranete? Informujte sa o pozícii na HR oddelení. Hľadajte prienik medzi vašou súčasnou a preferovanou pozíciou. Definujte vaše vedomosti, ktoré môžete aplikovať na novej pozícií. Odvolávajte sa na procesy, pracovné aplikácie, znalosť prostredia a ľudí.

11 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page